• Users Online: 333
  • Print this page
  • Email this page
  • Email this page
  • Email this page
  • Email this page
This article has been cited by
1Bidirectional association between alopecia areata and irritable bowel syndrome: A nationwide population-based cohort study
Ying-Xiu Dai,Ying-Hsuan Tai,Yun-Ting Chang,Tzeng-Ji Chen,Mu-Hong Chen
Australasian Journal of Dermatology.2022;63(2)
[DOI]
2Bidirectional association between alopecia areata and thyroid diseases: a nationwide population-based cohort study
Ying-Xiu Dai,Ying-Hsuan Tai,Yun-Ting Chang,Tzeng-Ji Chen,Mu-Hong Chen
Archives of Dermatological Research.2021;313(5)339
[DOI]
3Cigarette Smoking, Alcohol Consumption, and Risk of Alopecia Areata: A Population-Based Cohort Study in Taiwan
Ying-Xiu Dai,Fang-Yu Yeh,Yi-Jung Shen,Ying-Hsuan Tai,Yiing-Jenq Chou,Yun-Ting Chang,Tzeng-Ji Chen,Chung-Pin Li,Chen-Yi Wu
American Journal of Clinical Dermatology.2020;21(6)901
[DOI]
4Association between alopecia areata and retinal diseases: A nationwide population-based cohort study
Hui-Chu Ting,Sheng-Hsiang Ma,Ying-Hsuan Tai,Ying-Xiu Dai,Yun-Ting Chang,Tzeng-Ji Chen,Mu-Hong Chen
Journal of the American Academy of Dermatology.2022;87(4)771
[DOI]
5Obsessive–compulsive disorder and the associated risk of autoimmune skin diseases: a nationwide population-based cohort study
Yu-Ju Chou,Ying-Hsuan Tai,Ying-Xiu Dai,Din-Dar Lee,Yun-Ting Chang,Tzeng-Ji Chen,Mu-Hong Chen
CNS Spectrums.2022;87(4)1
[DOI]
6Bidirectional association between alopecia areata and migraine: A nationwide population-based cohort study
Ying-Xiu Dai,Ying-Hsuan Tai,Chih-Chiang Chen,Yun-Ting Chang,Tzeng-Ji Chen,Mu-Hong Chen
Journal of the American Academy of Dermatology.2021;85(1)254
[DOI]
7Posttraumatic Stress Disorder and the Associated Risk of Autoimmune Skin Diseases: A Nationwide Population-Based Cohort Study
Ying-Xiu Dai,Ying-Hsuan Tai,Yun-Ting Chang,Tzeng-Ji Chen,Mu-Hong Chen
Psychosomatic Medicine.2021;83(3)212
[DOI]
8Bidirectional association between alopecia areata and atopic dermatitis: A population-based cohort study in Taiwan
Yu-Hsun Wei,Ying-Hsuan Tai,Ying-Xiu Dai,Yun-Ting Chang,Tzeng-Ji Chen,Mu-Hong Chen
Clinical & Experimental Allergy.2020;50(12)1406
[DOI]
9Bidirectional association between alopecia areata and sleep disorders: a population-based cohort study in Taiwan
Ying-Xiu Dai,Ying-Hsuan Tai,Chih-Chiang Chen,Yun-Ting Chang,Tzeng-Ji Chen,Mu-Hong Chen
Sleep Medicine.2020;75(12)112
[DOI]